Полный текст закона 8487 8488

Полный текст закона 8487.

Льготная растоможка евро блях

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:
1. У підпункті 14.1.124-1 пункту 14.1 статті 14 слово «донної» замінити словом «денної».
2. У підпункті 70.16.2 пункту 70.16 статті 70 слова «органи внутрішніх справ» замінити словами «органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів,»;
3. Пункт 213.3 статті 213 доповнити підпунктом 213.3.14 такого змісту:
«213.3.14. ввезення на митну територію України та реалізація на митній території України кузовів до автомобілів легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД».
4. У статті 215:
1)у пункті 215.3:
підпункт 215.3.51 викласти в такій редакції:
«215.3.51. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік,
де Ставка базова — ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів до 3000 куб. сантиметрів — 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів понад 3000 куб. сантиметрів – 100,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів до 3500 куб. сантиметрівм -75, 0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів понад 3500 куб. сантиметрів – 150,0;
К двигун — коефіцієнт, що визначається діленням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К вік — коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися понад п’ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт
дорівнює 15).
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюється у розмірі 1 євро за 1 кВт.годин ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00 (для транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, одним або декількома), 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюється у розмірі 100 євро за 1 штуку»;
2) у другому реченні пункту 216.11 статті 216 слова «органу внутрішніх справ України» замінити словами «органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів, «.
5. У підпункті 222.2.4 пункту 222.2 статті 222 слова «органів внутрішніх справ України» замінити словами «органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів,».
6. В абзаці другому підпункту 267.6.3 пункту 267.6 статті 267 слова «органи внутрішніх справ» замінити словами «органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, «.
7. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
1) у підрозділі 5
пункт 15 виключити;
доповнити пунктом 20 такого змісту:
“20. Тимчасово, з першого дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» по тридцятий календарний день (включно) з дня набрання чинності тимчасовим порядком, затвердженим на виконання пункту 92 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України, але не пізніше 60 календарних днів з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів”, ставки податку для транспортних засобів, зазначених у підпункті 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,5;
з тридцять першого дня набрання чинності тимчасовим порядком, затвердженим на виконання пункту 92 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України, але не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів” ставки податку для транспортних засобів, зазначених у підпункті 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,75.
Встановлені цим пунктом коефіцієнти застосовуються для легкових транспортних засобів, що використовувалися, які ввозяться на митну територію України особою для власного використання в кількості один легковий транспортний засіб на таку особу”;
2) підрозділ 10 доповнити пунктом 49 такого змісту:
“49. Здійснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених пунктом 93 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України, звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від відповідальності, передбаченої пунктом 206.16 статті 206 та пунктом 218.3 статті 218 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту”.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України».
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо спрямування у 2018 та 2019 роках на пенсійне забезпечення надходжень митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цим Законом.

Полный текст закона 8488.

Льготная растоможка евро блях

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 — 48, ст. 552) такі зміни:
1. У статті 108:
у частині другій слова «реекспортовані відразу ж» замінити словами «вивезені за межі митної території України»;
частини третю та четверту викласти в такій редакції:
«3. З урахуванням мети ввезення товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, особливостей транспортних операцій та інших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів відповідно до частини першої цієї статті та/або транспортних засобів комерційного призначення відповідно до частини другої цієї статті за письмовою заявою власника цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи може бути продовжений відповідним органом доходів і зборів. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення орган доходів і зборів зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особі, яка звернулася з заявою про продовження строку тимчасового ввезення, про причини та підстави такої відмови.
4. Якщо товари, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).
Якщо транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України внаслідок дії обставин, зазначених у статті 192 цього Кодексу, у разі зберігання таких транспортних засобів під митним контролем (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених цим Кодексом (за умови інформування органу доходів і зборів, який контролює їх переміщення), накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється на час дії таких обставин, зберігання, арешту (вилучення) або здійснення таких операцій».
2. Частину сьому статті 365 викласти в такій редакції:
«7. Митне оформлення товарів, ввезених на митну територію України громадянами, за товарними позиціями 8701 — 8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації, здійснюється у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх цьому органу.
При митному оформленні таких товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов’язковими При митному оформленні таких товарів у пункті пропуску через державний кордон України попередня митна декларація не подається”.
3. У статті 380:
назву після слова «користування» доповнити словами «та транспортних засобів комерційного призначення»;
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепів до них, що класифікуються за товарною позицією 8716 згідно з УКТ ЗЕД, у кількості більше однієї одиниці на кожну товарну позицію дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом X цього Кодексу».
У зв’язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
у частині четвертій:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Транспортні засоби, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД, та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться громадянами-резидентами у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за укладеними трудовими договорами з підприємствами-нерезидентами, що підтверджується документами відповідних компетентних органів країни реєстрації підприємства-нерезидента, для цілей цього Кодексу вважаються транспортними засобами особистого користування. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них заходів гарантування, передбачених розділом X цього Кодексу».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
в абзаці четвертому слова «першим та другим» замінити словами «першим, другим, третім та п’ятим»;
абзац третій частини п’ятої після слів «для цілей підприємницької діяльності» доповнити словами «та/або отримання доходів»;
у частині сьомій слова “відмови на користь держави чи” виключити”;
частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 днів, підлягають державній реєстрації.
Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
4. У статті 381:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 381. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту через митну територію України»;
у частині першій:
у першому реченні слова «ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту» замінити словами «поміщувати у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування з метою прохідного транзиту»;
друге речення доповнити словами «та переміщуються громадянами-нерезидентами»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Переміщення транспортних засобів особистого користування з метою прохідного транзиту через митну територію України здійснюється у строки, встановлені статтею 95 цього Кодексу»;
частину другу після слова «про» доповнити словом «прохідний»;
у частині третій слова «транспортних засобів особистого користування, ввезених на митну територію України з метою транзиту» замінити словами «поміщених у митний режим транзиту транспортних засобів особистого користування, що переміщуються з метою прохідного транзиту через митну територію України», а слова «транспортного засобу» – словами «таких транспортних засобів».
5. У статті 452:
у частині першій слова «або на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно)» замінити словами «на підставі міжвідомчих угод про інформаційний обмін (регулярно) або шляхом автоматизованого обміну інформацією у випадках, встановлених законом»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. З метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України та/або поміщених у митний режим транзиту, між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою України та органами Національної поліції здійснюється автоматизований обмін інформацією про такі транспортні засоби та осіб, які їх ввозили чи поміщували в митний режим транзиту».
6. У статті 467:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються органами доходів і зборів або судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом»;
частину другу виключити.
7. У статті 469:
назву доповнити словами «або з транспортними засобами особистого користування, тимчасово ввезеними на митну територію України чи поміщеними у митний режим транзиту»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Передача транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту, за винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
8. Статті 470 і 481 викласти в такій редакції:
“Стаття 470. Недоставлення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата
1. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до органу доходів і зборів призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці – від одного підрозділу цієї митниці до іншого), митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше ніж на одну добу –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб, митних або інших документів на ці товари більше ніж на десять діб, а так само втрата цих документів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки товарів, крім транспортних засобів особистого користування, більш ніж на двадцять діб, а так само втрата цих товарів чи видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб, а так само видача їх без дозволу органу доходів і зборів –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Перевищення встановленого статтею 95 цього Кодексу строку доставки транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більш ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів”;
“Стаття 481. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, або строку тимчасового вивезення товарів, чи втрата транспортних засобів
1. Перевищення встановленого відповідно до цього Кодексу строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України не більше ніж на три доби –
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення такого правопорушення, а так само перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів, крім транспортних засобів особистого користування, за межі митної території України більше ніж на двадцять діб —
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять діб –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів”.
9. У статті 494:
у частині першій слова «податкову і митну» замінити словом «фінансову»;
пункт 7 частини другої після слова «товарів» доповнити словами «, у тому числі транспортних засобів особистого користування»;
у частині восьмій:
у першому реченні слово «митниці» замінити словами «органах доходів і зборів»;
друге речення виключити;
після частини восьмої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«9. Якщо при складенні протоколу особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не була присутня, до протоколу вноситься відповідний запис, який підписується посадовою особою органу доходів і зборів, яка склала протокол, та свідками, якщо вони є, після чого один примірник протягом трьох робочих днів надсилається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місце проживання або фактичного перебування).
10. Протокол вважається врученим навіть у разі, якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не перебувала за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою або місце проживання чи фактичного перебування, повідомлене такою особою, є недостовірним».
У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною одинадцятою;
частину одинадцяту після слова «товари» доповнити словами «у тому числі транспортні засоби особистого користування».
10. У статті 511:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. У разі виявлення порушень митних правил, передбачених частиною шостою статті 470, статтями 471 — 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 — 484 цього Кодексу, тимчасове вилучення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації відповідно до цих статей, а також відповідних документів є обов’язковим»;
частину третю після слова «допускається» доповнити словом «тимчасове»;
у частині четвертій слова «Вилучені товари, транспортні засоби» замінити словами «Тимчасово вилучені товари, у тому числі транспортні засоби особистого користування, транспортні засоби комерційного призначення»;
12. Текст статті 522 викласти в такій редакції:
«1. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 468, 469, частинами першою – п’ятою статті 470, статтями 474, 475, 477 – 480, частинами першою – п’ятою статті 481, статтею 485 цього Кодексу, розглядаються органами доходів і зборів.
2. Справи про порушення митних правил, передбачені частиною шостою статті 470, статтями 471 — 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 — 484 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями)».
12. У статті 558:
частину першу після слова «взаємодіють» доповнити словами «у тому числі шляхом обміну інформацією,»;
у частинах другій та третій слово «повідомляють» замінити словами «зобов’язані письмово повідомляти»;
перше речення частини четвертої після слова «товарів» доповнити словами «у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення»;
доповнити частинами п’ятою – сьомою такого змісту:
«5. Органи доходів і зборів зобов’язані надавати Державній прикордонній службі України доручення щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складенні протоколу про порушення митних правил.
6. Органи доходів і зборів зобов’язані передавати Державній прикордонній службі України та органам Національної поліції інформацію щодо транспортних засобів та осіб, стосовно яких органами доходів і зборів виявлено порушення строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення транспортних засобів у митному режимі транзиту, якщо особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були присутні при складенні протоколу про порушення митних правил.
7. З метою контролю за державною реєстрацією транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, у строки, встановлені законодавством, а також контролю за цільовим використанням та/або передачею транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, органи доходів і зборів у автоматизованому режимі зобов’язані передавати органам Національної поліції інформацію щодо:
транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту;
транспортних засобів особистого користування, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту».
13. У розділі ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення”:
доповнити пунктами 92 та 93 такого змісту:
“92 ) Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України», митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цим Законом і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється з виконанням митних формальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
До набрання чинності тимчасовим порядком, визначеним абзацом першим цього пункту, митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
93) Установити, що протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» митне оформлення транспортного засобу, що класифікується за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати до державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених абзацом першим цього пункту, звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту”;
у пункті 72 слова і цифри “в пункті 71” замінити словами і цифрами “в пункті 71”.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 7 і 8 розділу І та підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності через 180 днів з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
у статті 121:
абзац перший частини шостої після слів «не зареєстрованим або не перереєстрованим» доповнити словами «в Україні»;
Після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
“Керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, —
тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, —
тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
у статті 221 слова та цифри «частинами четвертою та сьомою статті 121» замінити словами та цифрами «частинами четвертою, сьомою і дев’ятою статті 121»;
у частині першій статті 222 слова та цифри «частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121» замінити словами та цифрами «частини перша, друга, третя, п’ята, шоста і восьма статті 121»;
в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри «частини четверта і сьома статті 121» замінити словами та цифрами «частини четверта, сьома та дев’ята статті 121»;
3) у пункті 8 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) слова «виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів» замінити словами «виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органів, у тому числі доручень органів доходів і зборів щодо інформування органів доходів і зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил».
2) у Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
статтю 16 після абзацу п’ятого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
«не допускати випадків керування транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту».
У зв’язку з цим абзаци шостий – одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дванадцятим;
статтю 31 доповнити частинами третьою – п’ятою такого змісту:
«Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.
Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
Транспортні засоби, зареєстровані відповідними органами іноземних держав, які ввезені на територію України та перебувають під митним контролем, підлягають вивезенню або поміщенню в інший митний режим у строки, визначені законодавством з питань державної митної справи»;
статтю 34 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення без зміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частини десяту – дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою;
5) у Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами):
частину першу статті 23 доповнити пунктами 29 і 30 такого змісту:
«29) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки;
30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, передача у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів»;
статтю 25 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Поліція зобов’язана письмово інформувати органи доходів і зборів про виявлення нецільового використання та/або передачі транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобів»;
у статті 35:
частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Поліцейський зобов’язаний зупиняти транспортні засоби у разі:
1) якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлених органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особистого користування, використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;
2) якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодавством строки чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, чи переданий у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
4) у Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
у назві слово «реєстрації» замінити словами «проведення першої державної реєстрації»;
в абзаці четвертому статті 2 цифри «8703» виключити, а після слів «що були в користуванні» доповнити словами та цифрами «а нових транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України»;
статтю 3-2 викласти в такій редакції:
“3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України, а також на:
автомобілі швидкої медичної допомоги, транспортні засоби спеціального призначення — пересувні медичні клініки, визнані гуманітарною допомогою згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу», що ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90;
автомобілі пожежні, визнані гуманітарною допомогою згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу», що ввозяться з метою вільного обігу та класифікуються за кодами 8705 30 00 10 та 8705 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД”.
3. Кабінету Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ВЫХЛОПОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В США

В США существуют следующие экологические стандарты, действующие в штате Калифорнии, где требования вводятся в первую очередь и, как правило, применяются по всей стране по истечению некоторого времени:

TLEV: переходное малоэмиссионное транспортное средство

Это наименее строгий стандарт выбросов в Калифорнии. Начиная с 2004 года, TLEV прекращается.

LEV: Низкоэмиссионный автомобиль

Все новые автомобили, проданные в Калифорнии, начиная с 2004 года, должны иметь хотя бы LEV или лучший рейтинг выбросов.

ULEV: сверхнизкие выбросы

ULEV на 50% чище, чем средний автомобиль нового модельного года.

SULEV: Суперсверхнизкая эмиссия

SULEV на 90% чище, чем средний автомобиль нового модельного года.

PZEV: Транспортное средство частичным нулевым выбросом

PZEV соответствуют стандартам выбросов выхлопных газов SULEV, имеют нулевые выбросы и гарантию 15 лет / 150 000 миль. Никакие выбросы в результате горения не означают, что они имеют меньше выбросов во время движения, чем типичный бензиновый автомобиль. Этот стандарт применим к гибридам.

AT PZEV: передовые технологии PZEVs

AT PZEV соответствуют требованиям PZEV и имеют дополнительные характеристики типа ZEV. Применяется к автомобилям, работающим на природном газе газа или гибридным автомобилем с выбросами бензиновых двигателей, которые соответствуют стандартам PZEV, будет AT PZEV.

ZEV — Zero Emission Vehicles

ZEV имеют нулевую выхлопную эмиссию и на 98% чище, чем средний автомобиль нового модельного года. К ним относятся электромобили с батареями и транспортные средства на водородном топливном элементе.

КАК УЗНАТЬ, КАКОЙ ЭКОСТАНДАРТ ПРИНЯТЫЙ В ЕВРОПЕ У АВТОМОБИЛЯ ИЗ США?

Поскольку существует вариант того, что автомобиль, привезенный из США может иметь двигатель, соответствующий стандарту ЕВРО-4, и, как результат, не может быть растаможен в Украине ввиду действующих требований, даже если этот автомобиль произведен в 2016-2017 годах, покупателю необходимо убедиться в том, что машина соответствует всем необходимым украинским требованиям. Сделать это можно при помощи специального сервиса, который поможет выяснить все по машине до мельчайших подробностей.

Акцизный сбор

Планируете пригнать автомобиль из-за границы? Поспешите осуществить эту идею еще в 2018 году. Напоминаем, что 2018-й — последний год действия сниженных ставок акцизного сбора. А полный размер акцизного сбора для б/у автомобилей фактически делает пригон авто из других стран экономически невыгодной затеей. Закон №1389-VIII (ранее – законопроект №3251) действует на временной основе, до 31 декабря 2018 года. Разумеется, есть еще целый год для того, чтобы законодательство изменить и, возможно, отменить акциз на автомобили в принципе. Без дополнительных условий. Но это задел на будущее для законодателей. Мы же говорим о том, чем можно пользоваться уже сейчас

Источник: https://auto.ria.com/news/autolaw/235544/rastamozhka-2018-chto-novogo-dlya-avtomobilistov.html © AUTO.RIA.com™

Нормы«Евро»

«В 2018 году вступает в силу требование соответствия всех производимых и пригоняемых в Украину автомобилей стандарту экологической безопасности Евро-6», написали бы мы, если бы не закон 2098-VIII, (законопроект №5624), который перенес введение Евро-6 на 1 января 2020 года. Так что «старый» Евро-5 остается действительным еще 2 года. На практике это дает возможность пригонять автомобили с годом выпуска от 2010, хотя на старых условиях минимальный возраст б/у авто был бы ограничен 2015 годом. С учетом продолжающимся сроком действия сниженного акциза, есть смысл заняться пригоном авто именно сейчас.

Электромобили

Этот вид транспорта на весь 2018 год освобождается от оплаты НДС и акциза при импорте, а также, напомним, ранее была отменена пошлина на легковые электрические авто. То есть – электромобили станет возможно ввозить без растаможки. При этом нет никаких дополнительных ограничений и условий. 

 Предварительный расчет стоимости растаможки легковых и грузовых автомобилей, мототранспорта, электрокаров, а также автобусов можно произвести с помощью нашего калькулятора таможенных платежей. https://auto.ria.com/rastamozhka-avto/calculator/

Источник: https://auto.ria.com/news/autolaw/235544/rastamozhka-2018-chto-novogo-dlya-avtomobilistov.html © AUTO.RIA.com™

Заказать звонок
+
Жду звонка!